Liczba gości: 1470
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.022 870-65-49, FAX 022 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Numer przetargu: 83/2012
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wymienionej w § 2 ust. 5 istotnych postanowień umowy - w zależności od tego co nastąpi wcześniej
Wadium: nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostpna na stronie internetowej Zamawiajacego lub w jego siedzibeŁ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808
Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 729.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Agatę Zielińską, pokój 729,
tel. + 48 (22) 323 15 16, fax. (22) 323 15 17;
- w sprawach merytorycznych Panią Danutą Cieszyńską,
tel., +48 (22) 323 11 51
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808
Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 729 w terminie do dnia 29.10.2012 r. do gody. 10:30
Zmiana terminu składania ofert: 31.10.2012 r. do gody. 10:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HEXON II
Jarosław Pielak-Tralewicz
ul. Staszica 3
05-500 Piaseczno
Cena: 411 186,59 zł./brutto
Data udzielenia zamówienia: 13.12.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 411 186,59 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 463 685,44 zł.
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj