Liczba gości: 1282
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów i napraw bieżących 13 szt. solarek, 17 szt. pługów lemieszowych i 11 szt. pługów wirnikowych (Unimog, Reform, Multicar)
Numer przetargu: 89/2012
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31-08-2013r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Joanna Gomoradzka - telefon: +48 22 323 11 24, faks: +48 22 323 10 01; w sprawach merytorycznych: p. Marcin Białas, telefon +48 22 810 94 21.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro 7 pokój 714 do dnia 23-10-2012r. do godz 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AEBI SCHMIDT POLSKA Sp. z o. o.
25-650 Kielce, ul. Skrajna 80a
Cena: 646.748,76,-
Data udzielenia zamówienia: 16-11-2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 646.748,76,-
drukuj