Liczba gości: 1249
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż dwóch wytwornic solanki
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż dwóch wytwornic solanki
Numer przetargu: 107/2012
Termin realizacji: Dostawa powinna być zrealizowana w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Cean 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego - GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,03-808 Warszawa, pokój 729, VII piętro
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Pani Beata Misiewicz, pokój 729, Tel (22) 323-15-16,
fax. (022) 323-15-17.
– w sprawach merytorycznych Pan Andrzej Kaliszuk, Tel 22 323-14-40
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiajacego - GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pokój 729, w terminie do 22.10.2012r. do godz.10:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez firmę AEBI SCHMIDT Polska Sp. z o. o., ul. Skrajna 80a, 25-650 Kielce z ceną 116 850,00 PLN.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AEBI Schmidt Polska Sp. z o.o.
ul. Skrajna 80A
25-650 Kielce
Cena: 116 850,00 zł./brutto
Data udzielenia zamówienia: 07.11.2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 116 850,00 zł./brutto
Oferta z najwyższa ceną: 142 188,00 zł./brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj