Liczba gości: 1720
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 29.10.2012 r. Odwodnienie korpusu drogowego (przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych) drogi krajowej Ryczywół-Kozienice od km 65+053 do km 80+449 w związku z pogarszającym się stanem technicznym i nie dostosowaniem ich do przenoszenia obciążeń drogi do 115kN/os.
Opis przedmiotu zamówienia: Odwodnienie korpusu drogowego (przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych) drogi krajowej Ryczywół-Kozienice od km 65+053 do km 80+449 w związku z pogarszającym się stanem technicznym i nie dostosowaniem ich do przenoszenia obciążeń drogi do 115kN/os.
Numer przetargu: 101/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 14.12.2012r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena-100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Anna Cybulska, pokój 713, tel. 22 870 65 49, fax. 22 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych p. Stanisław Gietka, tel. 22 810 03 27.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do dnia 29-10-2012 roku, do godziny 11:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IMEXBAU –MAGOL
Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych i Budowlanych Janusz Zaczek i Zenobia Zaczek S. J. ul. Przewozińska 31, 08-480 Maciejwice
Cena: 739 051,96 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 14.11.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 4 oferty
Oferta z najniższą ceną: 414 329,81 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 812 221,58 zł brutto
drukuj