Liczba gości: 1436
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej wraz z podniesieniem istniejącej niwelety na długości 182,80m w m. Józefów w ramach rozbudowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej wraz z podniesieniem istniejącej niwelety na długości 182,80m w m. Józefów w ramach rozbudowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Grójec-Białobrzegi od km 418+546 do km 436+380.
Numer przetargu: 102/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 14.12.2012r.
Wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Anna Cybulska, pokój 713, tel. 22 870 65 49, fax. 22 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych p. Stanisław Gietka, tel. 22 810 03 27.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do dnia 26-10-2012 roku, do godziny 09:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych w Grójcu Sp. zo.o.
ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec,
Cena: 481 423,72 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 07.11.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 481 423,72 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 487 297,71 zł brutto
drukuj