Liczba gości: 1382
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-09
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Dostosowanie budynków nr 1 i 2 w kompleksie Ośrodka Konferencyjnego GDDKiA przy Al. Drogowców 1 w Józefowie do aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego według opracowanej Dokumentacji Projektowej
Numer przetargu: 105/2012
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 07.12.2012r
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł.)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Joanna Gomoradzka - telefon: +48 22 323 11 24, faks: +48 22 323 10 01; w sprawach merytorycznych: p. Andrzej Kaliszuk, telefon +48 22 323 14 40.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro 7 pokój 714 do dnia 24-10-2012r. do godz 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roboty Budowlane i Handel Marek Jarosz
05-420 Józefów, ul. Bema 51
Cena: 209.411,20 zł
Data udzielenia zamówienia: 05-11-2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 209.411,20 zł
Oferta z najwyższa ceną: 299.880,94 zł
drukuj