Liczba gości: 1811
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-05
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Warszawie
03-808 WARSZAWA
ul. MIŃSKA 25
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku SIWZ pt. „Opis przedmiotu zamówienia”.
Numer przetargu: 97/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: Realizacja zamówienia przewidywana jest sukcesywnie w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty wymienionej w § 3 ust. 1 istotnych postanowień umowy – w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa lub za pobraniem pocztowym (20,00PLN + koszt przesyłki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Wanda Osuch, p.714, tel. (22) 323-11-24, fax. (022) 323-10-01
- w sprawach merytorycznych: p. Danuta Cieszyńska – pokój 722, telefon +48 22-323-11-51,
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińka 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pokój 714, do dnia 15.11.2012 r. do godz. 09:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z póżn. zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj