Liczba gości: 1879
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-26
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
Przedmiot zamówienia: III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 25.10.2012 r. Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli.
Numer przetargu: 92/2012
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł.
( sto tysięcy zł).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiajacego (GDDKiA Oddzial w warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Annę Cybulską, pokój 713, tel. (22) 870 65 49, fax. (22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Kierlańczyk, tel., +48 (22) 323 11 65.
Miejsce składania ofert: III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 25.10.2012R. Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 11.10.2012 roku, do godziny 09:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.zo.o.
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 13 219 892,40 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 22.11.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 3 oferty
Oferta z najniższą ceną: 13 219 892,40 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 18 107 500,35 zł brutto
drukuj