Liczba gości: 1828
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
- adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
- TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
- REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Przeniesienie sprzętu laboratoryjnego o dużych gabarytach lub masie oraz mebli biurowych i laboratoryjnych łącznie z blatami, zwanych dalej wyposażeniem laboratoryjnym z budynku Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Warszawie przy ul. Korkowej 163 oraz z laboratorium niestacjonarnego w Mszczonowie znajdującego się przy ul. Grójeckiej 108 do nowej siedziby Wydziału Technologii przy ul. Środkowej 35 c w miejscowości Opacz Kolonia
Opis przedmiotu zamówienia: Przeniesienie sprzętu laboratoryjnego o dużych gabarytach lub masie oraz mebli biurowych i laboratoryjnych łącznie z blatami, zwanych dalej wyposażeniem laboratoryjnym z budynku Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Warszawie przy ul. Korkowej 163 oraz z laboratorium niestacjonarnego w Mszczonowie znajdującego się przy ul. Grójeckiej 108 do nowej siedziby Wydziału Technologii przy ul. Środkowej 35 c w miejscowości Opacz Kolonia
Numer przetargu: 96/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy:
a) przeniesienie wyposażenia laboratoryjnego z budynku laboratorium niestacjonarnego w Mszczonowie w terminie do 31.10.2012 r.
b) Przeniesienie wyposażenia laboratoryjnego z budynku Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego GDDKiA Oddział w Warszawie przy ul. Korkowej 163 w terminie do 20.11.2012.
c) Zakończenie wzorcowania sprzętu wymienionego w załączniku nr 2 do OPZ do dnia 30.11.2012 r.
Wadium: Nie jest wymagane
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie Zamawiającego nieodpłatnie.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych Panią Annę Jaworską, pokój 713, tel. (22) 323 12 60, fax. (22) 323 11 17;
-w sprawach merytorycznych Pani Bożena Małecka. Tel. (795518225) oraz Pani Magdalena Lacek, tel. 660717258.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro 7 pokój 713.; 28.09.2012 godzina 10:30,
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez „Kamińscy” Firma Transportowo- Usługowa s.c., z siedzibą w Poznaniu os. Jana III Sobieskiego 3, z ceną 118 695,00 zł.
awiercioch@gddkia.gov.pl, drukuj