Liczba gości: 1416
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg do Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadania:
ZADANIE I - dostawa siatki przeciwśnieżnej.
ZADANIE II - dostawa palików (słupków) drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych.
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg do Rejonów GDDKiA Oddziału w Warszawie w podziale na 2 zadania:
ZADANIE I - dostawa siatki przeciwśnieżnej.
ZADANIE II - dostawa palików (słupków) drewnianych do zasłon przeciwśnieżnych
Numer przetargu: 86/2012
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do dnia 31.10.2012r
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach proceduralnych: p. Joanna Gomoradzka - telefon: +48 22 323 11 24, faks: +48 22 323 10 01; w sprawach merytorycznych: p. Eliza Skarżycka, telefon +48 22 810 94 21.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25,piętro VII, pokój 714 do dnia 17-09-2012r. do godz. 09:30.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadania II Z.H.U.P. „PALKO” s.c. Poręba, Budykierz 61A
Zadanie I Spółka z o.o. MESH Złoty Stok, ul. Rynek 1
Cena: Zadanie I 129.931,05 zł;
Zadania II 132.009,75 zł.
Data udzielenia zamówienia: Zadanie I 15-10-2012r.;
Zadania II 08-10-2012r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie I 3
Zadanie II 3
Oferta z najniższą ceną: Zadanie I 122907,75 zł.;
Zadanie II 132009,75 zł.
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie I 178742,99 zł.;
Zadanie II 199260,00 zł.
drukuj