Liczba gości: 1850
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie 26 – 300 Opoczno,ul. Zakątna 6
Przedmiot zamówienia: SPRZEDAŻ POSYPYWARKI NIDO 90 40-36 WAN NR FABR. N90 02556
(powypadkowa)
Opis przedmiotu zamówienia: Posypywarka NIDO 90 40-36 WAN (powypadkowa) Nr fabryczny N90 02556, Rok prod. 1996
Cena wywoławcza (brutto) 17300,00 zł,
Numer przetargu: 4/Op/2012- zbycie
Wadium: Wadium 900,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Materiały przetargowe można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 lub na stronie internetowej: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Sakowska
Lidia Poddębniak
tel. 0 – 44 755-22-43
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 pokój nr 1, w terminie do dnia 21.09.2012 r. godz. 10 00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: nie złożono żadnej oferty
    opoczno@gddkia.gov.pl drukuj