Liczba gości: 1329
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Eksploatacja urzadzeń odwadniających wraz z czyszczeniem i konserwacją istniejących elementów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 61 - Obwodnicy Serocka od km 0+000 do km 6+992
Opis przedmiotu zamówienia: Eksploatacja urzadzeń odwadniających wraz z czyszczeniem i konserwacją istniejących elementów kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 61 - Obwodnicy Serocka od km 0+000 do km 6+992
Numer przetargu: 66/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od podpisania umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): 20,00 PLN. 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, VII piętro, pokój 729 oraz na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Panią Beatą Misiewicz, pokój 729, tel. (22) 323 15 16
fax. (22) 323 15 17;
- w sprawach merytorycznych Panią Ewę Kierlańczyk, tel. +48 22 323 11 65.
Miejsce składania ofert: 12.09.2012r., godz.10:30, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, VII piętro, pokój 729
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj