Liczba gości: 1992
Data wszczęcia postępowania: 2012-09-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,
ul. Roosevelta 9,
Prowadzący postępowanie: Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7.
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż samochodu osobowego m-ki FS Lublin
i koparko-spycharki Białoruś”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego m-ki FS Lublin
i koparko-spycharki Białoruś”:
Część 1. sprzedaż samochodu osobowego m-ki FS Lublin typ A 1801 H
Nr rej. SAL 4593, rok produkcji 1995, przebieg ok. 322 tys. km, brak przeglądu rejestracyjnego.
Cena wywoławcza 1.000 zł brutto
Część 2. sprzedaż koparko-spycharki „Białoruś”, typ PE-08, nr fabryczny 8293053,rok produkcji 1982
Cena wywoławcza 4.500, zł brutto
Numer przetargu: 17/2012/RW
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): w siedzibie GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, na stronie www.gddkia. gov. pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Teresa Kmiecik, Ewa Wrześniewska
Miejsce składania ofert: w siedzibie GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, pokój Nr 4 do dnia 19.09.2012 r. do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7, pokój Nr 3, w dniu 19.09.2012 r. o godz. 10:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: -
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: nie wpłynęła żadna oferta
wielun@gddkia.gov.pl drukuj