Liczba gości: 1869
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń w formie montażu wygrodzenia ochronnego
dla zwierząt i płazów przy obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń w formie montażu wygrodzenia ochronnego
dla zwierząt i płazów przy obwodnicy Mińska Mazowieckiego.
Numer przetargu: 90/2012
Termin realizacji: do 30.10.2012 r., w tym: montaż siatki w obrębie przepustów i instalacja siatki PCV w rejonie przepustów i zbiorników retencyjnych do 07.10.2012 r., pozostały montaż siatki PCV na wygrodzeniu ochronnym do 30.10.2012 r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego lub
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro 7 pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych Pan Sebastian Chada, pokój 713, tel. (22) 870 65 49 fax.
(22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Pani Anna Badyda - telefon +48 22 323 10 28
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
piętro 7, pokój 713
W terminie do 17.09.2012 do godz. 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: składanie ofert w terminie do 24.09.2012 do godz. 10:00
otwarcie ofert: 24.09.2012 o godz. 10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hango, Izabella Szymczak, Krzysztof Szymczak, 02-582 Warszawa, ul. Wiktorska 86 m. 35
Cena: 2 152 468,02 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 23.10.2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 947 376,75 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 3 298 749,30 zł brutto
drukuj