Liczba gości: 1487
Data wszczęcia postępowania: 2012-08-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa.
Opis przedmiotu zamówienia: Usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa.
Numer przetargu: 82/2012
Termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: GDDKiA Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, piętro VII, pok. 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Anna Cybulska, pokój 713, Tel (22) 870 65 49,
fax. (22) 323 11 17;
– w sprawach merytorycznych Pan Andrzej Doniec Tel. (22/323 10 53)
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do dnia 10.09.2012 r., do godziny 10:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PODKOWA S.J., 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 3 m. 7
Cena: 587 331,15 zł
Data udzielenia zamówienia: 18.09.2012r.
Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: 587 331,15 zł
Oferta z najwyższa ceną: 587 331,15 zł
drukuj