Liczba gości: 1901
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Tryb
Przedmiot zamówienia: Zbycie zbędnego majątku ruchomego:
- samochód osobowy Fiat CC
- samochód ciężarowy FS Lublin - Żuk
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie zbędnego majątku ruchomego:
- samochód osobowy Fiat CC
- samochód ciężarowy FS Lublin - Żuk
Numer przetargu: 14/Z-14/PT/2012
Termin realizacji: po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty za fakturę
Wadium: Wadiujm w kwocie:
- samochód osobowy Fiat CC: 50,00 zł
- samochód ciężarowy FS Lublin - Żuk: 45,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): zamieszczona na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Pietrzak
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Tryb, pokój nr 16 do dnia 13.08.2012 godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Tryb w dniu 13.08.2012 godz. 10:15
Informacja o zebraniu wykonawców: otwarcie ofert jest jawne
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paweł Gołos ul. Szkolna 16, 26-225 Gowarczów
Cena: samochód Fiat CC - 730,00 zł brutto
samochód FS Lublin Żuk - 830 zł brutto
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Samochód
Oferta z najwyższa ceną: samochód Fiat CC - 730,00 zł brutto
samochód FS Lublin Żuk - 830 zł brutto
piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj