Liczba gości: 2303
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi NIP 725-17-13-273 Prowadzacy postępowanie: Rejon w Sieradzu ul.Wojska Polskiego 13 tel.43 827-17-91 ; fax 43 822-51-40
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzacego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku nr 3 /łącznik od węzła Sieradz - skrzyżowanie z DK 12/ oraz z odcinka nr 5 - z podziałem na 3 części - 2 postępowanie
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzacego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku nr 3 /łącznik od węzła Sieradz - skrzyżowanie z DK 12/ oraz z odcinka nr 5 - z podziałem na 3 części łącznie: 1257,77 m3
Numer przetargu: 14.Z-16.Z.2012
Termin realizacji: wywozu drewna należy dokonać w okresie miesiąca od podpisania umowy.
Wadium: oferent obowiazany jest wnieśc wadium wysokości dla części 1 - 1.050 zł ; części 2 - 5.950 zl ; części 3 - 2.220 zł. wyłącznie w pieniądzu na konto podane w instrukcji dla oferentów.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ - Instrukcja dla oferentów można otrzymać nieodpłatnie w Rejonie w Sieradzu lub pobrać z strony internetowej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przedstawicielem ze strony Sprzedajacego jest : Jarosław Tomczyk - kierownik Rejonu w Sieradzu tel 43 827-30-51 kom. 600 887 226
Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć w sekretariacie Rejonu w Sieradzu adres: 98-200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13 w terminie do 02.08.2012 r do godz 10:00
Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastapi w terminie 02.08.2012 o godz.10:05 w Rejonie w Sieradzu
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybrano : Na część 1 - ofertę Nr 3 - P.H.U.Wojtczak Barbara 98-277 Braszewice ul.Zabrodzie 20 za cenę : 27 540,90 zł brutto ; Na część 2 - oferte Nr 3 - P.H.U.Wojtczak Barbara 98-277 Braszewice ul.Zabrodzie 20 za cenę : 138 526,29 zł brutto ; Na część 3 - ofertę Nr 3 -P.H.U.Wojtczak Barbara 98-277 Braszewice ul.Zabrodzie 20 za cenę : 60 492,01 zł brutto/.
    sieradz@gddkia.gov.pl drukuj