Liczba gości: 2045
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-13
Zamawiający: ZBYWAJĄCY : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Łodzi NIP 725 17 13 273
prowądzacy sprawę : Rejon w Sieradzu adres 98-200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13 tel. 43 827 17 91 ; fax 43 822 51 00
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku nr 6 /węzeł Łask - węzeł Róża/ od Km 174+200 do Km 183+350 oraz drewna pozyskanego na odcinku nr 7 /węzeł Dobroń - węzeł Róża/ od km 76+478 do km 79+350
- z podziałem na 2 części
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku nr 6 /węzeł Łask - węzeł Róża/ od Km 174+200 do Km 183+350 oraz drewna pozyskanego na odcinku nr 7 /węzeł Dobroń - węzeł Róża/ od km 76+478 do km 79+350 w ilosci :cześć I drewno użytkowe 1.108 m3 szacowana wartość – 138 008 zł /netto/ czesc II drewno użytkowe 1.915 m3 plus drewno opałowe 57,62 m3 - szacowana wartość – 216 808 zł /netto/
Numer przetargu: 13.Z-16.Z.2012
Termin realizacji: wywozu drewna należy dokonać w terminie miesiaca od podpisania umowy
Wadium: dla części 1 wadium wynosi : 8 410,00 zł,
a dla części 2 wynosi : 13 220,00 zł

Wadium należy wnieść wyłącznie w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego w
Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 38 1130 1163 0014 7106 0720 0002.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ - Warunki przetargu dla oferentów - można otrzymać nieodpłatnie w Rejonie w Sieradzu adres 98-200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13 lub pobrać z strony internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Kierownik Rejonu w Sieradzu mgr.inż.Jarosław Tomczyk tel. 43 827 17 91 fax.43 822 51 40l kom.600 887 226
Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2012 r do godz 10:00 w sekretariacie Rejonu w Sieradzu adres : 98-200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13
Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nąstapi w siedzibie Rejonu w Sieradzu adres j.w. 30.07.2012 o godz.10:05
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na część 1 -wybrano oferte Nr 3 - WPH Adamus Głuszyna 61 63-522 Kraszewice za cenę: drewno uzytkowe 1 103 m3 - 186 709,08 zł.brutto. Na część 2 - wybrano ofertę Nr 3 - WPH Adamus Głuszyna 61 63-522 Kraszewice za cenę drewno uzytkowe 1 915 m3 - za cene 282 654,00 zł brutto ; drewno opałowe 57,62 m3 - za cene: 7 467,55 zł brutto.
    sieradz@gddkia.gov.pl drukuj