Liczba gości: 2176
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, NIP 725-17-13-273,
Prowadzący postępowanie: Rejon w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 13
Przedstawicielem ze strony „Sprzedającego” jest: Jarosław Tomczyk - kierownik Rejonu w Sieradzu
tel. 43/ 827-30-51
Przedmiot zamówienia: W sprawie sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Złoczew - Węzeł Sieradz – Południe: odcinek 4 od Km 120+921 do Km 140+552 oraz drewno z wycinki drzew przydrożnych, zgromadzone na Obwodzie w Brzeźniu - z podziałem na 6 części
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Złoczew - Węzeł Sieradz – Południe : odcinek 4 od Km 120+921 do Km 140+552 oraz drewno z wycinki drzew przydrożnych , zgromadzonego na Obwodzie w Brzeźniu - z podziałem na 6 części
Numer przetargu: 12.Z-16.Z.2012
Termin realizacji: wywozu zakupionego drewna nalezy dokonać w ciągu miesiąca od podpisania umowy
Wadium: częśc 1 - 3150 zł
czesc 2 - 5250 zł
czesc 3 - 250 zł
częśc 4 - 700 zł
czesc 5 - 710 zł
czesc 6 - 500 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ - Instrukcja dla oiferentów jest dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Rejonu w Sieradzu ul.Wojska Polskiego 13 nieodpłatnie
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przedstawicielem ze strony „Sprzedającego” jest: Jarosław Tomczyk - kierownik Rejonu w Sieradzu
tel. 43/ 827-30-51 kom. 600 887 226
Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć sekretariacie Rejonu w Sieradzu do dnia 20.07.2012 do godz 10:05
Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastapi w siedzibie Rejonu w Sieradzu ul.Wojska Polskiego 13 dnia 20.07.2012 o godz 10:05
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Na część 3 : Oferta Nr. 2 Pellet Energy Sp.z.o.o ul.Polna 29 98-235 Błaszki za cenę brutto 4 963,20 zł ; na część 4 : Oferta Nr 2 Pellet Energy Sp.z.o.o ul.Polna 29 98-235 Błaszki za cenę brutto 1 792,80 zł ; na część 6 : Oferta Nr 2 Pellet Energy Sp.z.o.o ul.Polna 29 98-235 Błaszki za cene brutto 8 628,,12 zł ; na część 5 - Oferta Nr. 1 :„MODO” Jarosław Wójcik 95-030 Rzgów ul. Rzemieślnicza 35 za cenę brutto 18 165,00 zł
    sieradz@gddkia.gov.pl drukuj