Liczba gości: 1651
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Łodzi NIP 725 17 13 273
Prowadzący sprawę : Rejon w Sieradzu 98-200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13
tel. 43 827 17 91 , 43 827 51 40 , fax 43 822 51 40
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku nr 3 /łącznik od węzła Sieradz – skrzyżowanie z DK 12/ oraz z odcinka 5 -
z podziałem na 3 części
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku nr 3 /łącznik od węzła Sieradz – skrzyżowanie z DK 12/ oraz z odcinka 5 -
z podziałem na 3 części - łącznie różne gatunki w ilości :
drewno użytkowe - 1.127,47 m3
drewno opałowe - 130,30 m3
Numer przetargu: 11.Z-16.Z.2012
Termin realizacji: wywozu drewna należy dokonać w ciągu jedego m-ca od dnia podpisania umowy
Wadium: Wadium wynosi:
Część 1: 2.100 zł
Część 2: 9.750 zł
Część 3: 4.400 zł
i należy wnieść je wyłącznie w pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, nr 38 1130 1163 0014 7106 0720 0002.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100 % najwyższa zaoferowanba cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWA - t.j.Instrukcję dka oferentów mazna otrzymać nieodłatnie w siedzibie Rejonu w Sieradzu lub pobrać se strony internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: kierownik Rejonu w Sieradzu : mgr inż.Jarosław Tomczyk tel. 43 827 17 91 kom.600 887 226
Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć w sekretariacie Rejonu w Sieradzu adres 98-200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13 w terminie do 17.07.2012 r do godz.10:00
Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastapi w terminie j.w. o godz. 10:05
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie unieważniono poniewaz nie złożono żadnej oferty.
sieradz@gddkia.gov.pl drukuj