Liczba gości: 2123
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi,
ul. Roosevelta 9,
Prowadzący postępowanie: Rejon w Wieluniu, ul. Fabryczna 7.
Przedmiot zamówienia: II przetarg - sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogi ekspresowej S8 - Rejon Wieluń
Opis przedmiotu zamówienia: II przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogi ekspresowej S8 z podziałem na trzy części
Numer przetargu: 10/2012/RW
Termin realizacji: odbiór i wywóz drewna własnym załadunkiem i transportem w terminie 30 dni od daty podpisania umowy
Wadium: - część nr 1 – 6000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
- część nr 2 – 8000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
-część nr 3 – 800,00zł (słownie: osiemset złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl, BIP oraz w siedzibie Rejonu w Wieluniu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Bogusław Orzeł, Ewa Wrześniewska
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7 pokój nr 4 do dnia 9.07.2012 r.
Miejsce otwarcia ofert: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7 pokój nr 3 w dniu 9.07.2012 r.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wybrano oferty: Cześć 1: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ALBERO”, 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 58/7 – cena netto: 106 900,00 złotych, Cześć 2: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ALBERO I” Magdalena Skalska, 62-800 Kalisz, Wojciechówka 45R, cena netto: 139 200,00 złotych, Cześć 3: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ALBERO”, 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 58/7 – cena netto: 11090,00 złotych.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cześć 1: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ALBERO”, 62-800 Kalisz,
  ul. Asnyka 58/7 – cena netto: 106 900,00 złotych,
  Cześć 2: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ALBERO I” Magdalena Skalska, 62-800 Kalisz, Wojciechówka 45R, cena netto: 139 200,00 złotych,
  Cześć 3: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „ALBERO”, 62-800 Kalisz, ul. Asnyka 58/7 – cena netto: 11090,00 złotych.
  Data udzielenia zamówienia: 12.07.2012.
  Liczba otrzymanych ofert: cześć 1: 1, cześć 2: 1,cześć 3: 1,
  Oferta z najniższą ceną: nie dot.
  Oferta z najwyższa ceną: jak przy udzieleniu zamówienia
  wielun@gddkia.gov.pl drukuj