Liczba gości: 2209
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Zakątna 6
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Opocznie.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Opocznie z podziałem na trzy części:
CZĘŚĆ NR 1 –drewno składowane na bazie Obwodu Drogowego w Solcu, Gm. Paradyż
- drewno opałowe mieszane - 6,00 m3
CZĘŚĆ NR 2 drewno składowane na bazie Obwodu Drogowego w Opocznie przy ul. Zakątnej 6
- drewno opałowe wielkogabarytowe (topola) - 25,51 m3
CZĘŚĆ NR 3 -drewno składowane na Obwodzie Drogowym w Opocznie przy ul. Zakątnej 6
- drewno opałowe mieszane - 15,61 m3.
Numer przetargu: 2/Op/2012/zbycie
Termin realizacji: Wywóz drewna w ciągu 30 dni od podpisania umowy
Wadium: - część nr 1 – 40,00zł (słownie: czterdzieści złotych)
- część nr 2 – 150,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
- część nr 3 – 130,00zł (słownie: sto trzydzieści złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) dla części Nr 1Pan Janusz Ściebior tel. (44) 7584073,
b) dla części Nr 2 i 3 Pani Krystyna Gwiazda tel. (44) 7552243
Miejsce składania ofert: do dnia 25.06.2012 r. do godz. 10:00
do Rejonu w Opocznie, 26-300 Opoczno ul. Zakątna 6, w sekretariacie urzędu
Miejsce otwarcia ofert: 25.06.2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Rejonu w Opocznie
przy ul. Zakątnej 6 w pokoju Nr 1a.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PPHU „DREW-TRANS” s.c. Tartak - Ostrów 92, 26-300 Opoczno Część 1 - cena brutto 540,00 zł Część 2 - cena brutto 2160,00 zł
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU „DREW-TRANS” s.c. Tartak - Ostrów 92, 26-300 Opoczno
  Cena: Część 1 - cena brutto 540,00 zł
  Część 2 - cena brutto 2160,00 zł
  Data udzielenia zamówienia: 25-06-2012 r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: Część 1 - cena brutto 540,00 zł
  Część 2 - cena brutto 2160,00 zł
  Oferta z najwyższa ceną: Część 1 - cena brutto 540,00 zł
  Część 2 - cena brutto 2160,00 zł
  opoczno@gddkia.gov.pl drukuj