Liczba gości: 1976
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-30
Zamawiający: Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Prowadzący postępowanie:
Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogi ekspresowej S8 z podziałem na trzy części (REJON W WIELUNIU)
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z pasa drogi ekspresowej S8 z podziałem na trzy części (drewno składowane w Wieluniu i Wieruszowie) - 3 części
Numer przetargu: 8/2012./RW
Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy
Wadium: - część nr 1 – 5000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
- część nr 2 – 6000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
-część nr 3 – 600,00zł (słownie: sześćset złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena (nie niższa niż wywoławcza)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): na stronie internetowej: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Bogusław Orzeł, Ewa Wrześniewska
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,
Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7 pokój Nr 4 - do 15.06.2012. godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,
Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7 pokój Nr 4 - w dniu 15.06.2012. o godz. 10:00.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie unieważniono - nie złożono żadnej oferty.
wielun@gddkia.gov.pl drukuj