Liczba gości: 1791
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, NIP 725-17-13-273,
Prowadzący postępowanie: Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy- Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 –od Km 183+350,00 do Km 202+700,00 z podziałem na 8 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy- Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 –od Km 183+350,00 do Km 202+700,00 z podziałem na 8 zadań.
Numer przetargu: 7/Z-14/2012
Termin realizacji: 15-07-2012
Wadium: zadanie nr 1 - 1 300,00zł
zadanie nr 2 - 1 800,00zł
zadanie nr 3 - 900,00zł
zadanie nr 4 - 1 300,00zł
zadanie nr 5- 300,00
zadanie nr 6 - 6 000,00zł
zadanie nr 7 - 5 000,00zł
zadanie nr 8 - 9 700,00zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowe www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz w siedzibie Rejonu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowalewski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19
pok. nr 16 godz. 11-06-2012 10.00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19
pok. nr 16 11-06-2012 godz. 10.15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj