Liczba gości: 1771
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy- Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 –od Km 183+350,00 do Km 202+700,00. zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3.
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy- Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 –od Km 183+350,00 do Km 202+700,00. zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3.
Numer przetargu: 6/Z-14/2012
Termin realizacji: 10.06.2012
Wadium: - zadanie nr 1 – 7 700,00zł,
- zadanie nr 2 – 8 200,00zł,
- zadanie nr 3 – 7 000,00zł,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz w siedzibie Rejonu w Piotrkowoie Tryb.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowalewski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19 pok. nr 16
31.05.2012 do godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19 pok. nr 16
31.05.2012 do godz. 10.15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj