Liczba gości: 1680
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę S8 na odcinku : Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 - od km 183+350 do km 202+700
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę S8 na odcinku : Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 - od km 183+350 do km 202+700 (drewno użytkowe w ilości 1919,26m3; drewno opałowe w ilości 24,65 m3)
Numer przetargu: 3/Z-14/PT/2012
Termin realizacji: od 17.04.2012 do 31.05.2012
Wadium: wadium w kwocie 25500,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Rejonu w Piotrkowie Tryb.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowalewski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19 pok. nr16 do dnia 17.04.2012 godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19 po. nr16 do dnia 17.04.2012 godz. 10.15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: brak ofert
Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj