Liczba gości: 1818
Data wszczęcia postępowania: 2012-03-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: II przetarg na: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku: Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław(A1) odcinek8 - od km 183+350 do km 202+700
Opis przedmiotu zamówienia: II przetarg na: Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S8 na odcinku: Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław(A1) odcinek8 - od km 183+350 do km 202+700
Numer przetargu: Z-14/1a/2012
Termin realizacji: 2012-05-26
Wadium: wadium w kwocie 26000,00zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Rejonu w Piotrkowie Tryb.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowalewski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Piotrkowie Trybunalskim ul. Południowa 17/19 pok. nr 16 do dnia 2012-04-12 dodz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert: j.w. godz. 10.15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
    piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj