Liczba gości: 1763
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Roosevelta 9, 90-056 Łódź
Prowadzacy sprzedaż : Rejon w Sieradzu
98 200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13
tel 043 827 17 91 fax 043 822 51 40
Przedmiot zamówienia: drewno będace przedmiotem sprzedaży w ilości 1434 m3 składowane jest w stosach na placu PRDiM w msc. Czartki
cena wywoławcza : 154 420,15 zł
Opis przedmiotu zamówienia: Pisemny nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaz drewna z wycinki drzew przydrożnych
składowanego w m.Czarki na placu PRDiM
Numer przetargu: 10/Z-16Z//2011
Termin realizacji: oferty należy złożyć w terminie do 14.09.2011
do godz 9:00 w sekretariacie Rejonu w Sieradzu
98 200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13
Wadium: należy wnieść wadium wysokości 10% ceny wywoławczej na warunkach podanych w instrukcji dla oferentów
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyzsza zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): instukcję dla oferentów można otrzymać nieodpłatnie w Rejonie w Sieradzu lub pobrać z strony internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Bliższe informacje można uzyskać w Rejonie w Sieradzu tel 043 827 17 91 ; fax 043 822 51 40
Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć w sekretariacie Rejonu w Sieradzu 98 200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13 do godz 9:00

Miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastapi w siedzibie Rejonu w Sieradzu 98 200 Sieradz ul.Wojska Polskiego 13
o godz 9:05
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Leśnych "KROKBUD"s.c. .Ledwoń A.Pyka Świercze ul.Przemysłowa 12 46 300 Olesno
Cena: cena netto: 239 352,00 zł brutto : 283 002,96 zł -
oferta z najwyższą ceną brutto
Data udzielenia zamówienia: 20.09.2011
Liczba otrzymanych ofert: otrzymano 6 ofert
Oferta z najniższą ceną: 179 527,19 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 283 002,96 zł brutto
jtomczyk@gddkia.gov.pl drukuj