Liczba gości: 1845
Data wszczęcia postępowania: 2011-08-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Roosevelta 9, 90-056 Łódź
Prowadzący postępowanie: Rejon w Wieluniu ul. Fabryczna 7,
tel. 43 843 4478 ; fax 43 843 4094
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Wieluniu:

Część I
Drewno składowane na placu Obwodu Drogowego w Wieluniu:
drewno opałowe liściaste miękkie: 10,05 m3.
Wartość szacunkowa drewna netto: 904,50 złotych.

Część II
Drewno składowane na placu Obwodu Drogowego w Wieruszowie:
Łączna ilość szacunkowa drewna: 63,95m3.
Łączna wartość szacunkowa drewna netto: 10183,80 złotych
Opis przedmiotu zamówienia: Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych z podziałem na 2 części
Numer przetargu: 6/2011/RW
Termin realizacji: 14 dni od dat podpisania umowy
Wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:
- Część I - 90,00 zł,
- Część II - 1000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl i
w siedzibie prowadzącego postepowanie.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Ewa Wrześniewska
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7 9.09.2011. do godz. 10:00, pokój nr 4.
Miejsce otwarcia ofert: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7 -dnia 9.09.2011. o godz. 10:00, pokój nr 3.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na część 1 i 2 tj. ofertę Nr 3 firmy PPHU „MATEX” ZAKŁAD STOLARSKI WYRÓB I SPRZEDAŻ TRUMIEN, 98-330 Pajęczno, Ul. Moniuszki 7. Cena brutto część I: 1198,80 złotych, część II – 18165,29 złotych. Są to najkorzystniejsze oferty – z najwyższą ceną oraz ceną nie niższą niż cena wywoławcza.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PPHU „MATEX” ZAKŁAD STOLARSKI WYRÓB I SPRZEDAŻ TRUMIEN, 98-330 Pajęczno, Ul. Moniuszki 7.
Cena: Cena brutto część I: 1198,80 złotych, część II – 18165,29 złotych
Data udzielenia zamówienia: 20.09.2011.
Liczba otrzymanych ofert: część I: 2
część II: 4
wielun@lodz.gddkia.gov.pl drukuj